Free Web Hosting
+++ ยินดีต้อนรับสู่ บทเรียนออนไลน์ วิชาการคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่อง เซต +++
 

   
                      ในทางคณิตศาสตร์ เราใช้คำว่าเซตในความหมายของคำว่า กลุ่ม หมู่ เหล่า กอง ฝูง ชุด และเมื่อกล่าว
        ถึงเซตของสิ่งใด ๆ จะทราบได้ทันทีว่าในเซตนั้นมีอะไรบ้าง เราเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่า สมาชิก

               ตัวอย่าง เช่น

เซต
สมาชิกของเซตประกอบด้วย
เซตของวันในหนึ่งสัปดาห์ วันอาทิตย์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์
เซตของจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย 5 ลงตัว 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...
เซตของคำตอบของสมการ X2 - 4 = 0 2, -2                      สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซต ชื่อและสมาชิกของเซต

        1.  สามารถใช้วงกลม, วงรี แทนเซตต่าง ๆ ได้
        2.  ชื่อเซตนิยมใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด เช่น A, B, C, ...
        3.  สัญลักษณ์         แทนคำว่า "เป็นสมาชิกของ"
                                     แทนคำว่า"ไม่เป็นสมาชิกของ"
 
               ตัวอย่าง เช่น

                      1. ให้ A เป็นเซตของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 5 นั่นคือ

                                                                                       
                                                          1    A,   2    A,   3    A,   4    A,  5    A
                                                                   -----------------------------------------------
                                                                                        0 A,   6 A


                      2. ให้ B เป็นเซตของสระในภาษาอังกฤษ จะได้ว่า


a    B,   e    B,   i    B,   o     B,   u     B
----------------------------------------------
b    B,    c    B          วิธีการเขียนเซต     ชนิดของเซต     สับเซต     เพาเวอร์เซต     เอกภพสัมพันธ์     แผนภาพเวนน์-ออนเลอร์        

 

TOP
 
 
 
 
 

 
 
จัดทำโดย.. นางสาวพัชรินทร์   เชื้อวงค์    E- mail ...fon_19@windowslive.com